Släktdatabas
 Listerlandet

Dela Skriv ut Lägg till Bokmärke

Noteringar


Träffar 1 till 50 av 20,231

      1 2 3 4 5 ... 405» Nästa»

 #   Noteringar   Länkad till 
1 Döde Lunds lazarett. Attest af 18/5 1874 från Lazarettspredikanten A. F. Lundgren i Lund.
 
Svensdotter, Elna (I14936)
 
2 Enligt hfl Ingas son utom äktenskapet.
 
Svensson, Ola (I5619)
 
3 I hfl 1820-1825 står "Ej begått nattvard på 2 år". I hfl 1825-1829 antecknad som "lösdrifvare". Andersson, Ola (I11906)
 
4 Ingeman Pärson gaf till K:
 
Nilsdotter, Sissa (I34483)
 
5 Tar namnet Tingström efter sin styvfar Carl Johan Tingström. Jeppsson, Johanna (I20536)
 
6 Test: Inger Olof Thommassons i Himsehult, Harald Åkasson i Weijhult, Måns Nils i Bytaremåla.
 
Olsson, Nils (I24523)
 
7 ... afledne bonden Bengt Olsson på kronohemmanet nummer 120 1/4-dehl uti Istaby ... dess efterlåtna enka Anna Swänsdotter och dess sammanaflade barn neml Swän 23 och Ola 20 åhrs ålder, samt Karna och Kiersta Bängtsdöttrar 30 åhr gamla; dessutan är 2nne döttrar Gunnil och Hanna äldre & som redan äro myndiga, och hafwa efter öfwerenskommelse fådt sin dehl; Wid ofwannämnda boupteckning war Nils Rasmusson i Hörby tillstädes, att de omyndigas rätt wederbörligen bewaka ... Olsson, Bengt (I4386)
 
8 ... efter begäran af Enkan Kierstine Carlsdoter i Rumpeboda hålet Laga boförtekning, och sedermera skiftte efter dess afledne man Erik Trulsson, emelan dess efterlämnade fyra omyndia barn 2 söner och 2ne dotrar, Älste sonen Carl 14 åhr och 11 Månader, andra sonen Jöns 8 åhr - 8 månader och doteren Inger 12 åhr likaledes doter Elin 1 åhr 9 månader gammal,, på de omyndigas wägnar war tillstädes de nermaste i Släkten Truls Jönsson i hafhult Erik bengtsson i Komånlen Åke Svensson i grafwaboda Håkan Olsson i Käteboda ...
Tillgångar 236 Rd (ingen fastighet), skulder 136, behållning 100 Rd. Änkan ärver 66, sönerna 22 och döttrarna 11 Rd var.
 
Trulsson, Erik (I22399)
 
9 ... gårdmansänklingen, f nämndemannen ... såsom sterbhusdelägare efterlämnat.
Söner:
Per Persson i Sölve, f d nämndeman
Nils Persson på Ryedal, säteriägare
Bengt Persson i Hörby, lantbrukare
Sven Persson i Hosaby, f d nämndeman
avlidne sonen Knut Perssons omyndige son Knut Herman, vilkens rätt bevakades av hans förmyndare ovannämnde Per Persson och Bengt Persson
Döttrar:
Berta gift med f lantbr Per Persson i Stensborg
Elsa gift med f nämndemannen Nils Nilsson i Ysane vilken avvikit orten
Bengta varit gift med lantbrukare Nils Knutsson i Siretorp vilkens äktenskap är numera upplöst.
Boet uppgavs ...
Boets behållning: 18,951 kr 
Persson, Per (I14236)
 
10 ... i anledning af änkjan Bengta Ågasdoters begjäran ... efter dess afledne man, gårdemannen Bengt Månsson Lindberg; uti närwaro af dess myndiga barn ock arfwingar; Sönerne Petter Bengtsson, Hindrik Bengtsson och Hans Bengtsson, samt mågen Pär Mattsson ifrån Stijby [för dottern Kerstin, nämnd senare] och en omyndig soneson Åke Magnusson, för honom infant sig dess styffader Sune Flinta ...
Behållning: 118,16 Rd varav 60 Rd kontanter. Änkan får 43,13 Rd, sönerna 19,6 Rd vardera, sonsonen 40,28 (varav 20 är del i hemmanet nr 89 som han fått av farfadern; allt innestår hos farbröderna tills förmyndare utsetts), dottern Kerstin 19,6 Rd. 
Månsson Lindberg, Bengt (I6674)
 
11 ... laga skifte efter gårmannen sal gamal Jonsson i Tåstahollm emellan dess efterlefda Enka Maja Suönsdoter och deras samanaflade 7 barn nämlg dän ällsta sonen Niklas är boende i giämsiö har fåt bud män höres inte af dito Suän är til städes tredie truls är äfuen til städes __ lares lät sig sielf infina så och den älsta doteren gunel är siälf på plats en dito luse boende i fröatorpet är ingen af des wägnar __ Kierstine des man bänkt Eriksson i ulfzhult är til städes ...
Tillgångarna 50 Rd. Fordringar: Svärsonen Jöns Trulsson i Södra Havhult 14 Rd; sonen Lars 7 Rd; smedjeredskapen testamenterade till sonen Lars 12,8 Rd. Resten: 16 Rd, mest sänkläder, behåller sönerna Sven och Lars som inte fått något bohag tidigare. Men rustning kör__ och mundering som hör till detta 1/8 hemman i nr 1 Rävahallen värderas till 80 Rd Smt, varav 55 hör till sonen Lars, emedan han betalat för sin gamle fader ... , 20 Rd har Lars betalat sin bror Sven, övriga 5 Rd behåller Lars. Hela rustnings__ och mundering som hör till hemmanet tillfaller Lars Gammalsson.
Sedan påminde Lars Gammalsson att han som en lydig son gått sina förädrar tillhanda som en dräng i 10 års tid och förmenar sig därför borde ha någon ___ men emedan som ingen tillgång finns så ... alla hans syskon tackar honom ... och lovar att tjäna honom på deras föräldrars vägnar.
Sedan tillfrågas Truls Gammalsson som har höglovliga landshövdingeämbetets städjebrev på detta hemman vad han härtill svarar så säger han sig intet vara häremot utan upsäger det 1/8 hemman nr 1 Rävahallen till sin broder Lars Gammalsson och det till föråret 1735 emedan han förut blivit bortgift av sin fader till Jämshögs by med tämligen god bolighjälp och Lars däremot inte fått. Sedan har därefter för fattigdom måste fly till sin fader i __ och för dess trångmål fått städja hemmanet så länge tills han fick se sig om annat råd än nu alldeles inget emot utan Lars får tillträda hemmanet nästkommande år allenast han får gröda och __ i år emedan han alla redan sått rågen vilket blef honom lovat med sådant förord att Lars emottager hemmanet i hus och gärsgårdar sådant som det nu för tiden finns och hålla Truls ___ ... ___ slutat och förlikt som betygas med egna händers underskrift och till mera visso ... närvarande ... vittnen.
Undertecknat: Lars Gammalsson, Tostaholm; Truls Gammalsson, Tostaholm; Sven Gammalsson.
Vittnen: Truet Svensson, Graveboda; Bengt Eriksson, Ulvshult; Nils Jönsson, Gränum; Jöns Trulsson, Haghult; Jöns Göransson, Törnarp?; Håkan Persson, Nyteboda; Sven Månsson, Lönsboda
 
Jonsson, Gammal (I19920)
 
12 'Lägrat av aN. dot Pernilla Andersdtr *1829-?-?' (otydligt). AN är Anders Nilsson, bonde på nr 76, *1795
 
Olasdotter, Pernilla (I20406)
 
13 "Anna var barndomskamrat med Lilly (Herman Perssons) senare gift Trozell. Anna flyttade till Amerika med dottern Evy, mannen hade åkt tidigare men inte hört av sig. Anna sökte upp mannen (som var från Hörvik). Anna och Lilly brevväxlade hela livet. De gick ur tiden 1987 med några månaders mellanrum."

Enligt Pella Lundberg föddes ytterligare en dotter i Amerika. Anna lånade pengar av Lilly till amerikaresan, vilka återbetalades.
 
Persson, Anna* Henrietta (I2518)
 
14 "Anna" byggd 1894 i Ribnitz, köpt till Hällevik av skepparen August Andersson. Såldes året därpå till Torsö och Nils Julius Ljungfeldt (brorson till August). Andersson, Sven Julius (I6255)
 
15 "Avhände sig livet genom dränkning". Knutsdotter, Elsa (I2647)
 
16 "Bodde på Västrahus 1720?" Christiansson, Truls (I10803)
 
17 "Druncknade å öppna Sjön" tillsammans med tre andra fiskare, bland annat Ola Carlsson, son till Carl Olsson i första äktenskapet.
 
Olsson, Per (I11513)
 
18 "Enligt från huvudredaren Sjöberg i Malmö ingånget meddelande omkommen med barkskeppet Excelsior i Nordsjön november 1901. Ytterligare tre sjömän från Mjällby församling omkom: sjöm. Olof Wiberg, Istaby nr 1, f 4/6 1883, John Leander Andreasson, Torsö nr 16 och Adolf Ferd. Henriksson, Torsö nr 9."
 
Andreasson, John Leander* (I4579)
 
19 "Enligt från huvudredaren Sjöberg i Malmö ingånget meddelande omkommen med barkskeppet Excelsior i Nordsjön november 1901. Ytterligare tre sjömän från Mjällby församling omkom: sjöm. Olof Wiberg, Istaby nr 1, f 4/6 1883, John Leander Andreasson, Torsö nr 16 och Adolf Ferd. Henriksson, Torsö nr 9."
 
Henriksson, Adolf Ferdinand (I6061)
 
20 "Har egna hus på Hanö" (anteckning i hfl). Nilsson, Åke (I1853)
 
21 "Har sjelf 1 Hel Bibel". Andersson, Per (I9341)
 
22 "I anledning af gjord underd. anmälan om det utmärkta nit och välförhållande, Kronofjärdingsmannen Per Thomasson i Grödby inom Ivetofta församling af Christianstads län ådagalagt under de 37 år han i sådan egenskap tjenstgjort, har K. M:t, den 28 sistlidne Februari, i nåder tilldelat honom medaljen i silfver af åttonde storleken för medborgerlig förtjenst att i högblått band med gula kanter bäras på bröstet." Thomasson, Per (I19704)
 
23 "Lösdrifvare" Knutsson, Måns (I10046)
 
24 "Merendels blind" enligt mantalslängd 1766.
 
Månsson, Trued (I12231)
 
25 "Michel i Kullerup". 1600-talet.
 
Michelsson, Michel (I4831)
 
26 "Min hustrus fader Olof Pedersson i Holje..."
 
Jensen, Söffren (I21838)
 
27 "Otrogen". Hansdotter, Berta (I10617)
 
28 "qwinfolck Sissa Swensdotter i Drösberÿ" födde 1746-07-25 utomäktenskaplige sonen Sven: "döptes Söndagen den 27. Till Barnefader blef wid Dopet utlagt Gifta bonden Swen Torson i Drösberÿ." Thorsson, Sven (I19867)
 
29 "Sjöfolk och fartyg från Viken, B B Malmsten": Berndt Olsson, Istaby, Blekinge var befälhavare 1894-95 på fullriggaren "Accrington", inköpt i dec. 1891 av O Banck och Johan Ingemansson, som vardera betalade 1500 pund. Resterande 2000 pund finansierades via lån i England. Fartyget var byggt som ångare 1855 i Nantes, såld till W T Jacobs i Liverpool 1859, som kort tid därefter lät konvertera fartyget till 3-mast fullriggare. 1932 brt, 1831 nrt, lastförmåga 2500 ton. Mer att läsa på sid. 83 i ovanst. I okt. 1895 anlände fartyget från Belfast till Malmö efter en stormig resa med förlust av mycket segel. Besättn. var nymönstrad och bestod övervägande av utländskt folk. Avmönstring skedde och ny besättning om 12 man förde "Accrington" till Sölvesborg. Efter besiktning kondemnerades fartyget och höggs senare upp på varvet.

Fullriggaren "Svea", Sölvesborg, ex. "Port Errol" inköptes som haverist i mars 1895 av Sölvesborgs Varv. Vid varvet i Sölvesborg genomgick fullriggaren en genomgripande reparation. Hela riggen från "Accrington" övertogs med den ändringen avv fartyget riggande med dubbla bramrår på för- och stormasten.

Betyg i hfl: AB. Familjen har ej kunnat finnas i de senare hfl.
 
Olsson, Berndt (I8703)
 
30 "Skrotad" gravsten vid kyrkogårdsmuren i Mjällby.

BB-N6-0153-1878

Generalmönsterrulla 1881: Nils Bengtsson Wisser. Född i Mjellby 1858 26/9. Antagen 1878 9/7. Nu 23 år. Tjänat 3 år. Sjömansklass 3. Approberas d 13/7 1881.
Generalmönsterrulla 1886: Nils Bengtsson Wisser. Född i Mjellby socken i Blekinge län 1858 26/9. Antagen 1878 9/7. Nu 27 år. Tjänat 7 år. Tjänstbarhetsklass V.
Generalmönsterrulla 1891: Nils Bengtsson Wisser. Född i Mjellby socken i Blekinge län 1858 26/9. Antagen 1878 9/7. Nu 32 8/12 år. Tjänat 12 11/12 år. Tjänstbarhetsklass V. Avsked för bättre utkomst. Redligt och väl skickat.

Kompani: BBN 6:e båtsmanskompaniet, nr 153
Rusthåll: Mjällby sn, Istaby nr 107 och Hörby nr 86

Antagen: 1878-07-03 - Avsked: 1891-06-15. 
Bengtsson Wisser, Nils (I6925)
 
31 "sällsynt gudfruktig och beskedlig person."
 
Nilsson, Nils (I22326)
 
32 "Under färd med en lättviktsmotorcykel och för att undvika kollision med en skenande häst körde han omkull mitt för gods ägare Ernst Jönssons gård i Gammalstorp och ådrog sig så svåra skador att han strax före kl 15 avled på Karlshamns Lasarett" Johansson, Sven Alfred* Karl Johan (I20470)
 
33 "United States Census, 1920", database with images, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MZWB-7YL : 2 February 2021), Belinda Larsen in entry for August Larsen, 1920. Carlsdotter, Blenda (I652)
 
34 "United States Census, 1930," database with images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:X7SG-FD7 : accessed 9 January 2022), Balinda Larson in household of August A Larson, Detroit (Districts 0751-0879), Wayne, Michigan, United States; citing enumeration district (ED) ED 822, sheet 5A, line 24, family 8, NARA microfilm publication T626 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, 2002), roll 1065; FHL microfilm 2,340,800.
 
Carlsdotter, Blenda (I652)
 
35 "Upptagen som fosterbarn af sjökapten Olof Jönsson i Karlshamn".
 
Svensson, Adolf (I225)
 
36 "Var en gudfruktig och dygdesam hustru".
 
Mattisdotter, Lisbeth (I19885)
 
37 "Varnad för dryckenskap" i hfl 1825-1829. Mattisdotter, Hanna (I4514)
 
38 "Vinterliggare". Fogelström, Mattis (I1244)
 
39 "Ärelös, liderlig och upp. skriftad för stöld enligt infl.attesten", enligt hfl Mjällby 1845-1851. Häktad i Sölvesborg 1861 för tillgrepp av en mössa å marknaden. Signalement: kort till växten, mörkt hår, blå ögon, trindlagt ansikte. Familjen överförs från Stiby nr 94 i Mjällby 31/8 1882 till obefintlighetslistan i Mjällby där de beskrivs "Vistats borta sen 1874".  Olsson, Knut (I24721)
 
40 ”... varemot jag Nils Larsson och Elsa Pehrsdotter likaledes upplåta till vår son Per Nilsson och dess fästemö Kjersti Pehrsdotter vårt ägande kronoskattehemman N:o 69 ½ mtl i Hörby jämte 1/32:del uti n:o 151 Skjönabeck i ovannämnda socken härad och län. Dessa hemman avstås å ömse sidor med allt vad därtill lyder eller lagligen tillvinnas kan, dock kommer Pehr Nilsson och Kjersta Pehrsdotter som utlösen av sistnämnda hemman n:o 69 att betala två tusende r:d:r R:gs (2000: -) till sina kära föräldrar Nills Larsson och Elsa Pehrsdotter, eller dem de i livstiden finna för gott att förordna åt sina andra barn, även erlägges nöjaktigt undantag till sina föräldrar av hemmanet n:o 69. Tillträdet på detta senare hemman sker med grödans inbärgning år 1819 men på o.s.v...”
 
Familj: Per Nilsson / Kersta Persdotter (F3744)
 
41 ”Blind” redan år 1819 enligt mantalslängd. Larsson, Per (I32019)
 
42 ”Eskavången”. Köpt 3/8 mtl av Sven Nilsson och Kersta Nilsdotter.
 
Familj: Nils Persson / Inga Nilsdotter (F4863)
 
43 ”Fiskaren och Borgaren i Carlshamn, Nils Borg, som sig i denna månad blifwit wigd med fiskaren Lars Wiks dotter Hanna Larsdotter här i Församlingen, flyttar nu denna sin Hustru med sig til Carlshamns Stads församling och på begäran erhålles detta betyg, at Hanna Larsdotter från Hälleviks fiskeläge, wid 29 års ålder har fört en christelig wandel, gjort sig wäl hemma uti sina salighetsmedel och är född af äkta säng. Henne tillönskas med sin Kära man all nåd, lycka och wälsignelse av Höjden.
Mielby 24 juni 1780 Carl Engeström, Kyrkoherde” 
Larsdotter, Hanna (I12174)
 
44 ”Han var hårt angripen i lungorna, tycktes komma till omvändelse på sjuksängen”
 
Eriksson Sandström, Carl (I3024)
 
45 Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. Levande (I29137)
 
46 ”Liksom andra kustinvånare ha socknens invånare varit intresserade av de andliga väckelser, som tid efter annan dragit fram över landet. Äldst av dessa rörelser är Mjällby missionsförsamling, vilken verkat över 60 år i socknen. Flera av de andra s. k. frireligiösa samfunden ha avdelningar inom socknen. Mjällby räknar icke mindre än 12 missionshus inom sina gränser. Alla äro väl underhållna och medlemmarna i respektive organisationer äro måna om att samla folk i hus som giva icke enbart andlig vila och uppbyggelse utan jämväl rent lekamlig trivsel. Bland dem som böra nämnas i samband med det frivilliga missionsarbetet står väl främst framlidne Sven Persson Nordgren och den ännu mitt upp i arbetet stående sjökapten Joel Nordgren. Av ännu äldre vägrödjare för den frireligiösa rörelsen må nämnas fadern till de nämnda Ola Persson Nordgren samt fiskarna Ola och Ivar Larsson, som båda inte bara deltog i socknens arbete utan även utbildade sig till resepredikanter och arbetade å andra orter.” Persson Nordgren, Sven (I17565)
 
47 ”Utgående attest från Malmö Slottsförsamling visar att Nils ankom dit den 22 maj 1852 för att undergå ett halvt års allmänt arbete för bruk av livsfarligt vapen jemlikt Skånska Hovrätens dom den 22 mars 1852. Utgår nu till hemorten efter slutad arbetstid. Intagn, nr 111. Bevistat förhören - äger försvarlig Kristendomskunskap. Begått H H Nattvard senast 24 okt 1852. Uppfört sig gott. Malmö Citadell den 30 okt 1852 L. A. Bååth/slottspastor.”
 
Mattsson, Nils (I9055)
 
48 ”År 1756 fick Hans Jeppsson i Hosaby genom häradssyn tillerkänt rätt att för sitt hemman 3/16 mantal Hosaby 46 upptaga ett ålfiske (Vita sten) utanför stranden till nuvarande hemmanet Hosaby 52.” Jeppsson, Hans (I17023)
 
49 (1 b.) [prästens parentes]
 
Svensdotter, Nilla (I14109)
 
50 (1 b.) [prästens parentes]
 
Nilsdotter, Inga (I14758)
 

      1 2 3 4 5 ... 405» Nästa»